한국어 中国语 tiếng Việt 日本語 English
Dự án Hỗ trợ Chăm sóc sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ sơ sinh
22222_03

Giới thiệu

Dự án Hỗ trợ Chăm sóc Sức khoẻ bà Mẹ và Trẻ Sơ Sinh là một hệ thống quản lý sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như giảm bớt gánh nặng kinh tế đối với mỗi gia đình, thông qua việc hỗ trợ một phần bởi chính phủ cho chi phí dịch vụ thăm viếng tại nhà cho các gia đình đang mong đợi.

22222_03

Những ai được hỗ trợ

Giả sử các gia đình với số tiền chi trả của mẹ và người hôn phối cho bảo hiểm y tế là dưới 80% thu nhập bình quân hàng tháng của cả hộ gia đình.
※ Một số chính quyền địa phương hỗ trợ với ngoại lệ cho một vài gia đình cụ thể (gia đình đã sinh ra cặp song sinh, các bà mẹ mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không thể chữa
được, vv) có một gánh nặng tương đối lớn về chăm sóc sau khi sinh.

22222_03

Những ai có thể áp dụng

Giả sử các gia đình có đăng ký cư trú hoặc đăng ký ngoại kiều.
Tuy nhiên, nếu người mẹ và chồng đều là người nước ngoài, loại visa đủ điều kiện của họ để sống ở Hàn Quốc phải là F-2 (cư trú), F-5 (thường trú), và F-6 (nhập cư kết hôn).

22222_03

Làm thế nào để áp dụng

Áp dụng cho các hỗ trợ bằng cách truy cập các trung tâm y tế công cộng của thành phố, huyện, quận hoặc có thẩm quyền đối với địa chỉ nhà của bạn.
Khi đã xác nhận như là một người nhận hỗ trợ, áp dụng cho dịch vụ đặt chỗ như ‘DANURIMOM.’
*Dự án Hỗ trợ Chăm sóc Sức khoẻ bà Mẹ và Trẻ Sơ Sinh có thể được áp dụng 40 ngày trước khi và 30 ngày sau khi sinh.

CLOSE
母亲和新生儿健康护理支持项目
22222_03

项目介绍

“母亲和新生儿健康护理支持项目”是一个用来管理母亲和新出生婴儿健康的系统,同时通过政府为待产家庭提供部分上门服务费,该项目还可以减轻家庭经济负担。

22222_03

哪些人可以获得此项支持

母亲及配偶的医疗保险总额占家庭平均月收入的比例低于80%的待产家庭。
※一些地方政府会为少量产后护理负担相对较大的特定家庭(家庭生下了一对双胞胎,母亲患上罕见绝症等)提供此类支持。

22222_03

谁可以申请

拥有户籍或外国人登记的待产家庭。
然而,如果母亲和丈夫都是外国人,他们在韩国居住的有效签证类型必须是F-2(居住)、F-5(永久居留权)或F-6(结婚移民)。

22222_03

如何申请

到家庭住址所属辖区的市、区、县公共卫生中心申请该支持。
在支持接收者身份获得确认之后,向“DANURIMOM”申请服务预约。
*“母亲和新生儿健康护理支持项目”的有效申请时间为产前40天至产后30天。
请向母亲所在地所属辖区的市、区、县公共卫生中心进行咨询,或者登陆以下链接已获得更多详细信息。

CLOSE
Mother and Newborn Baby Healthcare Support Project
22222_03

Introduction

The Mother and Newborn Baby Healthcare Support Project is a system to manage the health of mother and new born baby as well as alleviate the economic burden on each family, through the partial support by the government for home visit service fees for families that are expecting.

22222_03

Who are supported?

Expecting families with the sum of the mother and spouse’s share for health insurance is below 80% of the average monthly income of the entire household.
※ Some local governments provide support with exception for a few specific families (families that gave birth to twins, mothers with a rare and incurable disease, etc.) that have a relatively huge burden on postnatal care.

22222_03

Who can apply?

Expecting families who have residence registration or alien registration.
However, if the mother and husband are both foreigners, their eligible visa type to live in Korea must be F-2(residence), F-5(permanent residence), and F-6(marriage immigrant).

22222_03

How to apply

Apply for the support by visiting the public health center of the city, district, or county that has jurisdiction over your home address.
When confirmed as a receiver of support, apply for service reservation as ‘DANURIMOM.’
* The Mother and Newborn Baby Healthcare Support Project can be applied 40 days before and 30 days after delivery.
Please inquire at the public health center of the city, district, or county that has jurisdiction over the mother’s address or refer to the below link for more details.

CLOSE
産婦新生児健康管理支援事業
22222_03

事業紹介

産婦•新生児ヘルパ-支援事業は、出産家庭のための家庭訪問サ-ビス費用の一部を政府が支援することにより産婦と新生児の健康を管理し、さらに各家庭の経済的負担を緩和するための制度です。

22222_03

申請資格

韓国内に住民登録もしくは外国人登録している出産家庭。
ただし、夫婦の両者が外国人の場合、該当する外国人は国内滞在資格ビザ(査証) の種類がF-2(居住)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)の場合に限る。

22222_03

支援対象者

産婦および配偶者の健康保険料の本人負担額の合計金額が、全国世帯の月平均所得の80%以下の金額に該当する出産家庭。
※一般家庭と比べて、産後管理の負担が大きい一部の特殊家庭(双子以上を出産する家庭, 希少難治性疾患の産婦など)に対しては、所得基準を超過しても例外的に支援する自治体もあります。

22222_03

申請方法

住民登録所在地を管轄する市、郡、区の保健所を訪問し、支援事業に申請。
支援対象者として確定された場合、「タヌリママ」へサ-ビスの予約を申請。
※ 産婦新生児健康管理支援事業は、出産予定日の40日前から出産後30日以内に申請可能。
下記のリンクを参考にしてください。

CLOSE
Làm thế nào để Đăng Ký

다누리맘팝업_20150922_03Nhập các thông tin trong từng bước thông qua các trang ứng dụng đặt phòng dịch vụ và áp dụng để được tư vấn.

다누리맘팝업_20150922_03Sau khi đơn của bạn được nộp, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của DANURIMOM sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

다누리맘팝업_20150922_03Khi bạn thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ sau khi tư vấn, việc đăng ký chỗ sẽ được hoàn thành.

*Một khi đăng ký chỗ xong, một người chăm sóc sau khi sinh chuyên nghiệp sẽ ghé thăm nhà bạn vào ngày bạn muốn.
CLOSE
如何申请预约

다누리맘팝업_20150922_03在服务预约申请页面中按照每一步的要求输入相关信息,
并申请咨询服务。

다누리맘팝업_20150922_03在您提交申请之后,
DANURIMOM的专业顾问会尽快与您取得联系。

다누리맘팝업_20150922_03在您咨询并支付了服务费之后,您的预约即顺利完成。

*一旦完成了预约,专业的产后护理员将在您希望的日期为您提供上门服务.
닫기
予約、申請方法を確認する

다누리맘팝업_20150922_03サービス予約申し込みページを介してステップバイステップの情報を入力した後、相談を申請します。

다누리맘팝업_20150922_03相談の申し込み受付が完了すると、専門カウンセラーが最も早い時間内にお客様にご連絡いたします。

다누리맘팝업_20150922_03ご相談後、サ-ビス費用をお支払いいただければ予約が完了します。

*予約が完了すると、ご希望される日程に合せてお客様のご家庭を専門産後管理士が訪問いたします。
CLOSE
How to apply for a reservation

다누리맘팝업_20150922_03Enter the information in each step through the service reservation application page and apply for counselling.

다누리맘팝업_20150922_03After your application has been submitted, DANURIMOM’s professional counsellor will contact you as soon as possible.

다누리맘팝업_20150922_03When you make the payment of service fee after counselling, your reservation will be complete.

*Once the reservation is complete, a professional postnatal caregiver will visit your home on your desired date.
close
다누리맘 개인정보수집 동의서

다누리맘은 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.

 1. 목적’

주식회사 다누리맘에서 다누리맘 회원과 고객에게 산후관리 서비스 제공을 위하여 아래와 같이 회원의 개인정보를 수집 및 활용합니다.

 1. 개인정보 수집 및 이용 주체

예약신청 게시판을 통해 제공하신 정보는 다누리맘이 직접 접수하고 관리합니다.수집정보는 담당자 이외에는 권한 없이 열람할 수 없습니다.

(신청자는 개인정보제공 등에 관해 동의하지 않을 권리가 있습니다.다만,이 경우 상담예약 및 문의가 불가능합니다.)

 1. 개인정보수집항목
 • 수집항목

성명,주소,연락처,출신 국가, 이용자의 출산 정보

 • 항목별 수집 목적
 • 성명,연락처,출신 국가,이용자의 출산 정보: 이용자 본인 식별과 예약신청에 관한 상담 및 서비스 계약 수행 시 연락의 목적
 • 연락처: 계약 이행에 대한 연락 및 안내 등의 고지를 위한 목적
 • 주소: 서비스 제공자 거주지와의 이동거리 파악 및 서비스 이행을 위한 목적
 1. 개인정보/보유 및 이용기간
 • 회원님의 개인정보는 다음과 같이 개인정보의 수집 목적 또는 제공받은 목적이 달성되면 파기됩니다.단,상법,전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 다음과 같이 거래 관련 권리 의무 관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유하여야 할 필요가 있을 경우에는 관련 법령이 정한 바에 따라 일정기간 보유합니다.
 • 계약 또는 청약 철회 등에 관한 기록: 5년
 • 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록: 5년
 • 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록: 3년
 • 표시,광고에 관한 기록: 6개월
 • 본인확인에 관한 기록: 6개월
 • 사이트 접속에 관한 기록: 3개월
 • 부정 이용등 재가입 방지를 위한 기록: 30일
 • 회원님의 동의를 받아 보유하고 있는 거래정보 등을 회원님이 열람을 요구하는 경우에는 소정의 본인확인절차를 거친 후 지체 없이 열람, 확인할 수 있도록 조치합니다.
확인
다누리맘 이용약관

[제 1장 총 칙]

제 1조 (약관의 목적과 효력)

이 약관은 주식회사 다누리맘(이하 “㈜다누리맘”)이 운영하고 제공하는 산후관리 서비스(이하 “서비스”)를 이용함에 있어, ㈜다누리맘과 이용자의 권리, 의무 및 책임사항을 규정하는 것을 목적으로 합니다.

제 2조 (용어의 정의)

이 약관 상에서의 용어의 정의는 다음과 같습니다.

 • “㈜다누리맘(www.danurimom.or.kr)”이라 함은 ‘㈜다누리맘‘이 재화 및/또는 용역을 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신설비를 이용하여 재화 및/또는 용역을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 아울러 사이버 몰을 운영하는 사업자의 의미로도 사용합니다.
 • “이용자”라 함은 ㈜다누리맘에 접속하여 이 약관에 따라 ㈜다누리맘이 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을 말합니다.
 • “회원”이라 함은 ㈜다누리맘에 개인정보를 제공하여 회원등록을 한 자로서, ㈜다누리맘의 정보를 지속적으로 제공받으며, ㈜다누리맘이 제공하는 서비스를 계속적으로 이용할 수 있는 자를 말합니다.
 • “비회원”이라 함은 회원에 가입하지 않고 ㈜다누리맘이 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말합니다.
 • “산후관리사”는 ㈜다누리맘의 교육을 통해 양성되며, 이용자에게 서비스를 제공하는 전문인력을 말합니다.

제 3조 (약관의 명시와 설명 및 개정)

 • ㈜다누리맘은 이 약관의 내용과 상호, 영업소 소재지, 대표자의 성명, 사업자등록번호, 연락처(전화, 팩스, 전자우편 주소 등) 등을 이용자가 알 수 있도록 ㈜다누리맘의 서비스화면에 게시합니다.
 • ㈜다누리맘은 약관의 규제에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 전자서명법, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 방문판매 등에 관한 법률, 소비자기본법 등 관련법을 위배하지 않는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.
 • ㈜다누리맘이 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 공지사항 게시판에 해당 적용일자 30일 전에 공지하고 회원 및 이용자에게 개별적으로 통지합니다. 위 기간 내에 개정에 반대하는 의사를 표시하지 않은 회원 및 이용자는 개정 약관에 동의한 것으로 간주합니다.
 • 제3항에 따라 개정 약관에 동의한 회원 및 이용자의 경우에도 그 개정약관은그 적용일자 이후에 체결되는 계약에만 적용되고 그 이전에 이미 체결된 계약에 대해서는 개정 전의 약관조항이 그대로 적용됩니다. 다만 이미 계약을 체결한 이용자가 개정약관 조항의 적용을 받기를 원하는 뜻을 제3항에 의한 개정약관의 공지 기간 내에 ㈜다누리맘에 송신하여 ㈜다누리맘의 동의를 받은 경우에는 개정약관 조항이 적용됩니다.
 • 회원이 가입 시 동의한 약관에 대해서 회원이 열람을 요구할 경우 ㈜다누리맘은 이용자가 가입 시 기재한 이메일주소로 해당 약관을 링크형태로 전송합니다.
 • 이 약관에서 정하지 아니한 사항과 이 약관의 해석에 관하여는 정부가 제정한 전자거래소비자보호지침 및 관계법령 또는 상관례에 따릅니다.

[제 2장 회원가입계약]

제 4조 (회원가입)

 • 회원이 되고자 하는 ㈜다누리맘이 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입한 후 이 약관에 동의한다는 의사표시를 함으로서 회원가입을 신청합니다.
 • ㈜다누리맘은 제1항과 같이 회원으로 가입할 것을 신청한 사람(이하 “가입신청자”)에 대하여 다음 각 호에 해당하지 않는 경우 회원으로 등록합니다.

가. 가입신청자가 이약관 제6조 제3항에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우, 다만 제6조제3항에 의한 회원자격 상실 후 3년이 경과한 자로서 ㈜다누리맘의 회원 재가입 승낙을 얻은 경우에는 예외로 함.

나. 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우

다. 기타 회원으로 등록하는 것이 ㈜다누리맘의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우

라. 만 14세 미만인 경우

③ 회원가입계약의 성립시기는 ㈜다누리맘의 승낙의 의사표시가 회원에게 도달한 시점으로 합니다.

④회원은 제5조 제1항에 의한 등록사항에 변경이 있는 경우, 즉시 전자우편 또는 기타 방법으로 ㈜다누리맘에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다.

제 5조 (회원정보의 변경)

 • 회원은 회원정보의 변경(주소, 전자우편 주소, 전화번호 등)이 있을 경우 즉시 ㈜다누리맘이 운영하는 웹상에 통보 및 수정을 하여야 합니다.
 • 회원의 변경사항에 대한 미통보 및 미수정으로 인한 책임은 전적으로 회원에게 있으며 이로 인해 발생한 피해에 대해서는 ㈜다누리맘에서 보상의 의무가 없습니다.

제 6조 (회원자격 탈퇴 및 자격상실 등)

 • 회원은 ㈜다누리맘에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며 ㈜다누리맘은 즉시 회원탈퇴를 처리합니다. 다만, 탈퇴의사를 통지하기 전에 모든 서비스의 이용 절차를 완료, 철회 또는취소해야만 합니다.
 • 회원이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, ㈜다누리맘은 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다.

가. 가입 신청 시에 허위 내용을 등록한 경우

나. ㈜다누리맘을 이용하여 구입한 재화·용역 등의 대금, 기타 ㈜다누리맘의 이용에 관련하여 회원이 부담하는 채무를 기일 내에 지급하지 않는 경우

다. 다른 사람의 ㈜다누리맘 사용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 전자상거래 질서를 위협하는 경우

라. ㈜다누리맘을 이용하여 법령과 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우

마. 기타 ㈜다누리맘의 영업행위를 고의로 방해하는 경우

 • ㈜다누리맘이 회원 자격을 제한정지 시킨 후, 동일한 행위가 2회 이상 반복되거나 30일 이내에 그 사유가 시정되지 아니하는 경우 ㈜다누리맘은 회원자격을 상실 시킬 수 있습니다.
 • ㈜다누리맘이 회원자격을 상실 시키는 경우에는 회원등록을 말소합니다. 이 경우 회원에게 말소 전 [ ]일 이전까지 이를 통지하고, 소명할 기회를 부여합니다.

제 7조 (회원에 대한 통지)

 • ㈜다누리맘이 회원에 대한 통지를 하는 경우, 회원이 ㈜다누리맘에 제출한 전자우편 주소로 할 수 있습니다.
 • ㈜다누리맘은 불특정다수 회원에 대한 통지의 경우 게시판에 게시함으로써 개별 통지에 상응할 수 있습니다.

제 8조 (회원의 ID및 비밀번호에 대한 의무)

 • ID와 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있습니다.
 • 회원은 자신의 ID 및 비밀번호를 제3자에게 이용하게 해서는 안됩니다.
 • 회원이 자신의 ID 및 비밀번호를 도난 당하거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 바로 ㈜다누리맘에 통보하고 ㈜다누리맘의 안내가 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

제 9조 (개인정보 보호)

 • ㈜다누리맘은 이용자의 정보수집 시 구매계약 이행에 필요한 최소한의 정보를 수집합니다. 다음 사항을 필수사항으로 하며 그 외 사항은 선택사항으로 합니다.

가. 성명

나. 이메일

다. 전화번호

라. ID

마. 비밀번호

 • ㈜다누리맘은 이용자의 개인식별이 가능한 개인정보를 수집하는 때에는 반드시 당해 이용자의 동의를 받습니다.
 • 제공된 개인정보는 당해 이용자의 동의 없이 목적 외의 이용이나 제3자에게 제공할 수 없으며, 이에 대한 모든 책임은 ㈜다누리맘이 집니다. 다만, 다음의 경우에는 예외로 합니다.

가. 업무상 산후관리사 등에게 방문 서비스에 필요한 최소한의 이용자의 정보(성명, 주소, 전화번호)를 알려주는 경우

나. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우

다. 고객(이용자)의 제세공과금(원천징수 세금포함) 관련 해당 기관(세무서 등)에 통보하는 경우

 • ㈜다누리맘은 제2항과 제3항에 의해 이용자의 동의를 받아야 하는 경우에는 개인정보관리 책임자의 신원(소속, 성명 및 전화번호 기타 연락처), 정보의 수집목적 및 이용목적, 제3자에 대한 정보제공 관련사항(제공받는 자, 제공목적 및 제공할 정보의 내용)등 정보통신망이용촉진 등에 관한 법률 제22조 제2항이 규정한 사항을 미리 명시하거나 고지해야 하며 이용자는 언제든지 이 동의를 철회할 수 있습니다.

개인정보 관리책임자: ㈜다누리맘 대표 한만형 (happy@danurimom.or.kr)

 • 이용자는 언제든지 ㈜다누리맘이 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류정정을 요구할 수 있으며 ㈜다누리맘은 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. 이용자가 오류의 정정을 요구한 경우에는 ㈜다누리맘은 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.
 • ㈜다누리맘은 개인정보 보호를 위하여 관리자를 한정하여 그수를 최소화하며신용카드, 은행계좌등을 포함한 이용자의 개인정보의 분실, 도난, 유출, 변조 등으로 인한 이용자의 손해에 대하여 모든 책임을 집니다.
 • 이용계약이 종료된 경우, ㈜다누리맘은 당해 이용자의 정보를 파기하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 아래의 경우에는 이용자의 정보를 보관합니다. 이 경우 ㈜다누리맘은 보관하고 있는 이용자 정보를 그 보관의 목적으로만 이용합니다.

가. 상법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 ㈜다누리맘은 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 이용자의 정보를 보관합니다.

나. 기타 정보수집에 관한 동의를 받을 때 보유기간을 명시한 경우에는 그 보유기간까지 이용자의 정보를 보관합니다.

[제 3장 ㈜다누리맘 ]

제 10조 (서비스의 제공)

 • ㈜다누리맘은 다음과 같은 업무를 수행합니다.

가. 재화 또는 용역에 대한 정보 제공 및 계약

나. 기타 ㈜다누리맘이 정하는 업무 등

 • ㈜다누리맘이 제공하는 서비스는 아래와 같습니다.

가정 방문 산후관리 서비스

 • ㈜다누리맘이 제공하기로 이용자와 계약을 체결한 서비스의 내용을 임의로 변경할 경우에는 ㈜다누리맘으로 인하여 이용자가 입은 손해를 이 약관 제13조, 제15조, 제18조에 의하여 배상합니다.

제 11조 (서비스의 이용 및 예약)

 • 서비스의 이용은 1년 중 일요일과 법정공휴일을 제외하여, 아래와 같습니다.

평일 09:00 – 17:00, 토요일 09:00 – 13:00

 • 서비스 시간은 근무장소의 작업량,작업환경에 따라서 이용자와 서비스제공자간의 조율을 통해 다소 변경될 수 있습니다.
 • 예약은 온라인 상으로 ㈜다누리맘웹페이지를통해 이루어지며, ㈜다누리맘웹페이지에서 결제 및 예약을 확인하셔야 합니다.
 • 예약은 출산예정일이 정해진 시점으로부터 웹페이지 및 대표전화를 통해 예약 가능합니다.
 • 인터넷 예약 신청 고객(이용자)에 대해서는 SMS로 결제내역을 발송하고, 요청한 날짜에 서비스 방문을 합니다.예약 변경은 서비스 시작일로부터 24시간 이전, 고객센터 운영시간 내(9:00~18:00)에만 가능합니다.
 • 서비스 시작일로부터 24시간 이내의 예약변경은 불가능하며, 제 14조 ‘서비스 취소와 변경 및 환불’에 따라 예약요청 시점에 따른 패널티를 부여 받으시게 됩니다.

제 12조 서비스 이용요금

예약 시 결제한 이용요금 중 수수료를 제외한 나머지 서비스제공자의 임금에 대한 부분은 ㈜다누리맘에서서비스제공자와 상호 합의하에 약속된 날짜에 약속된 임금을 서비스제공자에게직접 지급합니다.

제 13조(서비스의 지연과 연장 및 변경)

 • ㈜다누리맘은 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신의 두절 등의 사유와 천재지변으로 인한 재해, 교통통제 등㈜다누리맘이 관리, 통제할 수 없는 불가피한 상황이 발생한 경우 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다.
 • 제1항에 의한 서비스 중단의 경우에는 ㈜다누리맘은 제7조에 정한 방법으로 사전에 이용자에게 통지합니다. ㈜다누리맘은 제1항의 사유로 서비스의 제공이 일시적으로 중단됨으로 인하여 이용자 또는 제3자가 입은 손해에 대하여 배상합니다. 단, ㈜다누리맘의 고의 또는 과실이 없는 부득이한 경우에는 그러하지 아니합니다.

제 14조 예약금 환불 규정

이용자는 ㈜다누리맘을 통해 제공받는 서비스의 예약취소 및 변경이 가능하며, 아래와 같은 제한사항이 있습니다.

 • 출산 예정일 기준 31일 이전 혹은 계약 후 24시간 이내 해약 시 예약금을 100% 환불합니다.
 • 출산 예정일 기준 21~30일 이전 해약 시 60% 환불합니다.
 • 출산 예정일 기준 10~20일 전 해약 시 30% 환불합니다.
 • 출산 예정일 기준 9일 전 이후 해약 시에는 전액 환불되지 않습니다.
 • 서비스 이용 중 서비스를 취소 할 경우 잔여 예약금은 환불되지 않습니다.
 • 서비스 개시 후 산모 측의 부득이한 경우로 서비스를 취소해야 할 경우 ㈜다누리맘과 산모 간 합의한 날에 남은 일수 당 8,000원/1일의 위약금이 발생합니다.
 • 서비스 이용기간 연장/ 변경 신청 시, 서비스 이용 기간의 50% 경과 전에는 연락을 주어야 하며, 이용기간 연장은 산모·신생아도우미의 불가피한 상황이나 회사의 산모·신생아도우미 수급 상황에 따라 불가할 수도 있습니다.
 • 최초 약정된 계약 기간 이후 1주 또는 2주 단위의 서비스 연장 이용 중 계약을 해지할 경우 별도의 위약금은발생하지 않지만 1일8만원의 이용료가 적용됩니다.
 • 제 15조 (파손 등의 배상)

① 파손 사고시 처리 원칙은 아래와 같습니다.

가. 이용자와산후관리사간의 계약이 성사된 것이므로, 파손사고 발생시 회사는 이용자와산후관리사간의 적극적 중재역할을 담당합니다.

-파손 사고는 산후관리사(서비스제공자)의 과실이 인정되는 통상 손해를 내부 배상 기준 및 한국소비자보호원의 피해배상규정에 의거하여 금전으로 배상합니다.

-회사는 어떤 경우에도 원상회복을 하지 아니하며 구입시기를 고려하여 감가상각 후 배상금액을 산정 하여 금전으로 배상합니다. (예: 유리 제품이 파손되어도 동일한 제품으로 배상하는 것이 아니고 구매시기를 고려하여 감가상각 후 금전으로 배상합니다)

-파손 사고 발생시 사고 발생일로부터 7일 이내에 사고접수가 있어야만 회사가 배상을 하며 접수시 구매 영수증 등의 증빙과 파손 현장 사진을 함께 첨부하여야 합니다.

-파손 사고에 대한 회사가 산후관리사(서비스제공자)를 대신하여 배상하는 한도는 최대 5천만원 입니다.

-천재지변 등의 불가항력적 사유 또는 이용자의 주의의무 해태에 기인한 사유에 의한 사고는 배상하지 않습니다.

 • 산후관리사(서비스제공자)의 태도 및 응대 부족으로 인한 불만족의 경우에는 교체편성을 원칙으로 하며 이에 따른 배상은 별도로 하지 않습니다.

④ 도난 및 분실사고 발생시 처리 원칙 및 절차는 아래와 같습니다.

가. 귀중품(귀금속, 현금 등)의 도난 분실은 입증이 어렵기 때문에 1차적으로 이용자가 안전하게 보관하여야 하며 회사는 원칙적으로 책임이 없습니다.

나. 도난 사고 접수 시 회사는 제3자로 직접 수사를 의뢰할 수 없으므로, 이용자가 직접 수사기관에 신고합니다.

다. 수사기관에서 산후관리사(서비스제공자)에 대한 수사를 위해 산후관리사의 기본정보를 요구하는 경우 회사는 채용서류로서 보관하는 자료를 수사기관에 공개합니다.

제 16조 (게시물 또는 내용물의 삭제)

 • ㈜다누리맘은 이용자들이 게재하는 모든 정보를 임의로 통제하거나 제한하지 않습니다.
 • 단, ㈜다누리맘은 이용자가 등록 가능한 ㈜다누리맘의 모든 게시판에 타인의 명예를 훼손하거나 심한 모욕을 주거나, 정당한 권리를 침해하거나 법규정을 위반하는 내용을 게시 및 유포한다고 판단되는 경우에 이를 임의로 삭제할 수 있으며, 기타의 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

제 17조 (이용제한)

 • ㈜다누리맘이 작성한 저작물에 대한 저작권 및 기타 지적재산권 일체는 ㈜다누리맘에게 귀속합니다.
 • 이용자는 ㈜다누리맘을 이용함으로써 얻은 정보를 ㈜다누리맘의 승낙 없이 무단 사용, 복제 배포 기타 방법을 통해 영리목적으로 이용하여서는 안됩니다.
 • 서비스 신청의 취소 및 변경은 제 14조에 따릅니다.

[제 4장 의무사항]

제 18조 (이용자의 의무)

 • 이용자는 다음 행위를 하여서는 안됩니다.

가. 신청 또는 변경 시 허위내용의 등록

나. 정당한 사유 없는, ㈜다누리맘에 게시된 정보의 변경

다. ㈜다누리맘이 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등)의 송신 또는 게시

라. ㈜다누리맘 및 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해

마. ㈜다누리맘 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위

바. 외설 또는 폭력적인 메시지,화상,음성 기타 공서양속에 반하는 정보를 ㈜다누리맘에 공개 또는 게시하는 행위

사. ㈜다누리맘이 제공하는 각종의 이벤트(할인쿠폰 등)에서 제공하는 서비스를 ㈜다누리맘 서비스정책에 맞지 않도록 사용할 경우 산후관리사에게 기본업무 외의 일을 일체 요구할 수 없습니다. 이때 기본업무라 함은 산모,신생아,기타 산모와 신생아를 위한 업무를 말하며기본업무에 대한 판단이 분명하지 않을 경우 상호협의하에 처리하고, 상호협의 불능 시 다누리맘 본사로 연락하여 지침을 받아 처리합니다.

 • 이용자가 아래와 같은 이유로 서비스제공자에게 3회 이상 거절당했을 경우, ㈜다누리맘은이용자에게 패널티를 가할 수 있습니다.

가. 서비스 제공자를 인간적으로 무시하거나, 모욕적인 언사를 하는 경우

나. 과다한 업무를 무리하게 요구하는 경우

다. 일방적인 계약, 약속의 취소

라. 서비스 이용자의 무리한 간섭으로 서비스 제공에 막대한 지장을 초래하는 경우

마. 사회적 통념과 이성에 반하는 반사회적, 정신적 이상행위를 한다고 판단되어지는 경우

 • 이용자는 서비스를 타인에게 양도 또는 대여할 수 없습니다.
 • 이용자는 외출시 본인의 귀중품은 별도로 보관하셔야 합니다.

제 19조 (서비스제공자의 의무)

 • ㈜다누리맘은 법령과 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하지 않으며 이 약관이 정하는 바에 따라 지속적이고, 안정적으로 서비스를 제공하는 데 최선을 다하여야 합니다.
 • ㈜다누리맘은 이용자가 안전하게 인터넷 서비스를 이용할 수 있도록 이용자의 개인정보(신용정보 포함)보호를 위한 보안 시스템을 갖추어야 합니다.
 • ㈜다누리맘은 이용자가 원하지 않는 영리목적의 광고성 전자우편을 발송하지 않습니다.

[제 5장 기타]

제 20조 (손해배상)

 • ㈜다누리맘은 이용자의 손해배상 요청 시 서비스 이용 시 발생한 약관 제12조 및 제14조 및 제15조 따라 진행됩니다.
 • ㈜다누리맘 내의 피해보상처리 부서의 논의 및 검토를 거쳐 손해배상이 이루어 지며, 이용자가 손해배상 정도에 불만족시 이에 대한 문제제기를 할 수 있습니다.

제 21조 (면책조항)

 • ㈜다누리맘은 천재지변 기타 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없을 경우에는 서비스 제공 중지에 관한 책임을 면합니다.
 • ㈜다누리맘은 이용자의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애에 대하여 책임을 면합니다.
 • ㈜다누리맘은법령에 근거한 관계기관의 요청에 의한 서비스 중단, 퇴거 요청 등에 대해서는 책임을 면합니다.

제 22조 (분쟁의 해결)

 • ㈜다누리맘은 이용자가 제기하는 정당한 의견이나 불만을 반영하고 그 피해를 보상 및 처리하기 위하여 고객센터를 운영합니다.
 • 이용자가 ㈜다누리맘의 이용과 관련하여 불만이 있거나 의견을 제시하고자 하는 경우에는 본사 고객센터에 불만사항 또는 의견을 제출하면 됩니다.
 • ㈜다누리맘은 이용자로부터 제출되는 불만사항 및 의견이 정당하다고 판단하는 경우 그 사항을 처리합니다.
 • 신속한 처리가 곤란한 경우에는 이용자에게 그 사유와 처리일정을 즉시 통보해 드립니다.

제 23조 (준거법 및 관할)

 • ㈜다누리맘과 이용자간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 이용자의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 다만, 제소 당시 이용자의 주소 또는 거소가 분명하지 않거나 외국 거주자의 경우에는 민사소송법상의 관할법원에 제기합니다.
 • ㈜다누리맘과 이용자간에 제소된 전자거래 소송에는 한국 법을 적용합니다.

[부칙]

제 1조 (시행일자)

이 약관은 2015년 12월 1일부터 시행됩니다.

 

닫기
정부지원제도 알아보기
22222_03

사업소개

산모·신생아도우미 지원사업은 출산 가정을 위한 가정방문 서비스 비용 일부를 정부가 지원함으로써 산모와 신생아의 건강을 관리하고,나아가 각 가정의 경제적 부담을 완화하기 위한 제도입니다.

22222_03

신청자격

국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정 단, 부부 모두가 외국인 경우 당해 외국인은 국내 체류자격비자(사증) 종류가 F-2(거주),F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함

22222_03

지원대상

산모 및 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 전국가국 월평균소득 80%이하 금액에 해당하는 출산 가정
※상대적으로 산후관리 부담이 큰 일부 특수가정 (쌍생아 이상출산가정,희귀난치성질환산모 등)에 대해서는 소득기준을 초과하더라도 예외지원 하는 지자체도 있습니다.

22222_03

신청방법

1) 주민등록주소지 관할시, 군, 구 보건소에 방문하여 지원사업 신청
2) 지원대상자로 확정되면 ‘다누리맘’으로 서비스 예약신청
※산모신생아건강관리지원사업은 출산 예정일 40일 전부터 출산 후 30일 이내 신청가능
자세한 사항은 산모의 주민등록주소지관할시, 군, 구보건소 문의 및 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.

닫기
예약신청방법 알아보기

다누리맘팝업_20150922_03서비스 예약 신청 페이지를 통해
단계별 정보를 입력 후,
상담을 신청합니다.

다누리맘팝업_20150922_03상담 신청 접수가 완료되면,
다누리맘의 전문 상담사가 가장 빠른 시간 내로 고객님께 연락을 드립니다.

다누리맘팝업_20150922_03상담 후, 서비스비용을
결제하시면 예약이 완료됩니다.

*예약이 완료되면 희망하시는 일정에 맞추어 고객님의 가정으로 전문 산후관리사가 방문합니다.
닫기